เอสซีจี ชวนเกษตรกรปลูกยูคาลิปตัสแบบยั่งยืน ร่วมผลักดันระบบจัดการสวนไม้ มาตรฐาน FSC

วันที่เผยแพร่ 03 ส.ค. 2561ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ในเอสซีจี โดย บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยูคาลิปตัส ด้วยระบบการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) ควบคู่ไปกับนวัตกรรมยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ และการวางแผนการปลูกไม้เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง ผลผลิตที่ดีขึ้น สังคมที่แข็งแกร่ง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 
มหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ในเอสซีจี กล่าวว่า “ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปลูกยูคาลิปตัสด้วยระบบการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC ในสวนยูคาลิปตัสของบริษัทฯ เป็นที่แรก เพราะเล็งเห็นว่าระบบการจัดการสวนไม้สามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ช่วยดูแลสังคม และช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ของไทยที่จะได้ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และทำให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเมื่อผลสำเร็จได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ชักชวนและขยายผลให้เกษตรกรสมาชิกรายย่อยเข้าร่วมขอการรับรองมาตรฐาน FSC โดยการเข้าไปช่วยเพิ่มเติมความรู้และปรับปรุงการปลูกไม้เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐาน”
 
สำหรับแนวทางของเอสซีจีในการส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน FSC เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย ในด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตดีในแต่ละพื้นที่ปลูก การผลิตกล้าไม้คุณภาพดี การร่วมประเมินผลผลิตไม้ในแปลง การควบคุมการตัดไม้ที่เหมาะสมและปลอดภัยตามระบบ Chain-of-Custody (CoC) และการดูแลสวนไม้หลังการตัด รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำตามหลักวิชาการ ในด้านสังคม การร่วมกันพัฒนาความรู้และจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การร่วมกันกำหนดแนวทางในการตรวจติดตามประเมินผล การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวางแผนตรวจติดตามการดำเนินการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และในด้านสิ่งแวดล้อม การเข้าไปร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน และหน่วยงานราชการของพื้นที่สวนไม้เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของสวนไม้
 
ด้าน พนมศักดิ์ พรสุขสว่าง เกษตรกรจังหวัดราชบุรี เจ้าของป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน FSC กล่าวว่า “ได้เข้าร่วมใช้หลักการจัดการ FSC กับสยามฟอเรสทรี โดยมีพนักงานบริษัทฯ ที่มาให้ความรู้ การวางแผนการปลูก ช่วยเหลือภาคปฏิบัติ เมื่อมีแผนงานที่เหมาะสมจะช่วยลดเวลาในการดูแลสวนไม้ลง และทำให้ผลิตที่ได้ดีขึ้นมาก รวมทั้งบริษัทฯ แนะนำให้ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง สุขภาพดีขึ้นทั้งตัวผมและลูกน้อง สัตว์น้อยใหญ่ เช่น นก ที่เคยหายไปก็กลับมา”
 
  
 
ภายใต้การส่งเสริมมาตรฐาน FSC มากว่า 10 ปี ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 35,000 ไร่ และได้เห็นผลสำเร็จที่ชัดเจน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ช่วยให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและราชการ ชาวบ้านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและรักถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ เกิดการลดการใช้สารเคมีซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศดีขึ้น ซึ่งเป็นผลของการจัดการสวนไม้และชุมชนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และเกิดการรวมพลังในการดูแลและใส่ใจการจัดการไม้ที่ดียิ่งขึ้น
 
 
โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหารระดับโลก ในการส่งเสริมความรู้กระบวนการดำเนินการสวนไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบและกระบวนการจัดการต้นทางก่อนนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ติดฉลาก FSC เอสซีจี พร้อมเดินหน้าที่จะส่งเสริมการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และยกระดับเกษตรกรไทยให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center โทร. 062-5960555
 
ที่มา : mgronline.comเอสซีจี , ส่งเสริมความรู้กระบวนการดำเนินการสวนไม้ , สยามฟอเรสทรี , ยูคาลิปตัส , ระบบการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน , มาตรฐาน fsc ,
 ภาพประกอบ