อ.อ.ป. จับมือสยามฟอเรสทรีส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ

วันที่เผยแพร่ 09 ส.ค. 2561นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และนายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลง โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป เพื่อร่วมกันบูรณาการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจร่วมกัน หวังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
 
นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยหลังจากพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ว่า โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป เป็นโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจครบวงจรตามวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. คือ การเป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565 และดำเนินการในภารกิจด้าน CSR ของบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกัน อ.อ.ป.และบริษัทฯ จึงตกลงที่ดำเนินการร่วมกันตามความถนัดในภารกิจของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อที่จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงโครงการฯ นี้ ยังเป็นการดำเนินงานที่สนองนโยบายของรัฐ ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และโครงการสานพลังประชารัฐระหว่างหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และเกษตรกรอีกด้วย
 
ผอ.อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า ขอบเขตการดำเนินงานของ อ.อ.ป. นั้น จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแผนปฏิบัติงานของโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของ อ.อ.ป. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาล ตลอดจน อ.อ.ป. จะดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการอำนวยความสะดวกในการขายไม้ที่ปลูกตามโครงการฯ เมื่อไม้มีอายุครบรอบตัดฟัน
 
ทางด้าน นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ได้กล่าวถึงขอบเขตการดำเนินงานว่า "บริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนการจัดหากล้าไม้พันธุ์ดีและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม ให้กับ อ.อ.ป. เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ในแต่ละปี รวมทั้งการรับซื้อผลผลิตไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรในราคาที่ยุติธรรม ตามราคาตลาดของแต่ละปี ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ"
 
ท้ายนี้ ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวต่อไปอีกว่า "อ.อ.ป. กับ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด จะร่วมกันบูรณาการโครงการฯ ร่วมกันในเรื่องการจัดหาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.อ.ป. ในปี 2560 เข้าร่วมโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี รวมถึงจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินกิจกรรมให้เป็นตามแผนปฏิบัติการในโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันแนะนำเทคนิค และติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการฯ ในปี 2560"
 
ที่มา : www.thailand4.comองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , สยามฟอเรสทรี , โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ , ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ , ไม้เศรษฐกิจ , สวนป่าเศรษฐกิจ , ป่าปลูก ,