สินค้า และบริการชีวมวล

 
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เห็นคุณค่าเรื่องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ธุรกิจอื่นๆ ใช้พลังงานที่เกิดจากพลังงานชีวมวลเพื่อลดการใช้ถ่านหินและเพิ่มมูลค่าจากกระบวนการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดย The Siam Forestry Company ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับบริษัทในเครือ SCG และบริษัทที่สนใจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงไฟฟ้า และผู้ที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
 

แหล่งได้มาของเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel)

  1. ชีวมวลที่ได้จากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เช่น
  • โรงเลื่อย และโรงงานเกี่ยวข้องกับไม้ มี ขี้เลื่อย ขี้กบ ปีกไม้
  • โรงงานนํ้ามันปาล์มดิบ มี กะลาปาล์ม ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม
  • โรงสีข้าว และโรงงานผลิตนํ้าตาล มี แกลบ และ ชานอ้อย ตามลำดับ
  1. ชีวมวลที่ได้จากการปลูกขึ้นใหม่เป็นพวกไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส กระถิน และหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น

ประเภทชีวมวล

  1. ชีวมวลจากผลิตผลทางการผลิตโดยตรง เช่น ขี้เลื่อย ขี้กบ ปีกไม้ กะลาปาล์ม ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม แกลบ และชานอ้อย เป็นต้น
  2. ชีวมวลที่ผ่านการแปรรูปให้เหมาสมกับการใช้งาน เช่น ไม้สับ (Biomass) Woodchip อัดแท่ง (White Biomass Pellet) และอัดแท่งความร้อนสูง (Black Biomass Pellet)

ติดต่อ

นายกฤษณลักษณ์ บัวย้อย (081-030-7329)
 

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 
 
99 ม.6 ถ.แสงชูโต (สายเก่า) ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130 
 
โทร : 0 3461 5040
 
Line : @EucaSiam