ชีวมวล (Biomass) และอนาคตข้างหน้า

ชีวมวล ในฐานะของแหล่งพลังงานทดแทนของถ่านหิน และความต้องการในอนาคตอันใกล้