รู้หรือไม่? ดินประกอบด้วยอะไรบ้าง

วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2561 
ดินประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ
  • อนินทรียวัตถุ (หินและแร่) 45%
  • น้ำ 25%
  • อากาศ 25%
  • อินทรียวัตถุ 5%
 
ซึ่งถ้าหากในดิน มีน้ำมากอากาศจะน้อย มีน้ำน้อยอากาศจะมาก ถ้าสัดส่วนของดินไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก เช่น ถ้าดินมีสัดส่วนของน้ำมากเกินไป การระบายน้ำต่ำ จะส่งผลต่อการหายใจของรากพืชมีปัญหาครับ และปัจจุบันสัดส่วนของอินทรียวัตถุในดินมีน้อยมาก เกษตรกรทุกท่านจึงควรเพิ่มอินทรียวัตถุด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราคู่ดินของเรานะครับ