รู้หรือไม่? ปัจจัยใด ที่มีอิทธิพลต่อดิน

วันที่เผยแพร่ 02 ม.ค. 2562 
สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดินขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หรือสภาพภูมิประเทศ เช่น พื้นที่ลาดชันสูง ชะล้างสูง เกิดการพัดพาหน้าดินทำให้ดินตื้น รวมไปถึงภูมิอากาศ เช่น พื้นที่ชื้น ดินจะมีการย่อยสลายและพัฒนาการได้ดีกว่า วัตถุต้นกำเนิดดิน หิน & แร่ ต่างชนิดกัน ทำให้เกิดดินต่างกัน โดยเฉพาะ เนื้อดิน สมบัติทางเคมี และการหมุนเวียนธาตุอาหาร หรืออาจจะเป็น สิ่งมีชีวิต (Living organism) จุลินทรีย์ ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการคลุกเคล้า และเคลื่อนย้าย ทำให้เกิดการพัฒนาการของชั้นดิน รวมถึงเวลาของ ดินที่มีอายุต่างกัน ทำให้คุณสมบัติกายภาพและทางเคมีก็จะแตกต่างกันด้วยนั่นเอง ซึ่งและหากในแต่ละพื้นที่จะมีปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ก็จะทำให้ดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับ