รู้หรือไม่? ดินแต่ละชนิดมีปริมาณประจุลบต่างกัน

วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2561 
ดินแต่ละชนิดมีปริมาณประจุลบ (-) ต่างกันนะครับ เนื่องจากส่วนใหญ่ ธาตุอาหารของพืชหรือปุ๋ยที่เราใส่ให้ต้นไม้เป็นประจุบวก (+) เพื่อให้จัดการปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามาเรียนรู้กันครับว่าดินชนิดไหนมีปริมาณประจุลบมากหรือน้อย เพราะถ้าหากประจุลบมาก ก็สามารถเก็บธาตุอาหารได้มากนั่นเองครับ
 
สำหรับดินที่สัดส่วนอนุภาคดินเหนียวมากจะมีประจุลบมาก เรียงลำดับได้ดังนี้ ดินเหนียว > ดินร่วน > ดินทราย เนื่องจากประจุลบในดินแต่ละชนิดไม่เท่ากัน การกักเก็บธาตุไม่เท่ากัน ปริมาณและวิธีการใส่ปุ๋ยพืชจึงต้องไม่เหมือนกัน เช่น ดินทรายควรใส่ปุ๋ยปริมาณน้อย แต่บ่อยครั้ง เป็นต้นครับ
 
เกษตรกรทุกท่านสามารถเพิ่มประจุลบให้ดินได้ โดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ ด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับ