รู้หรือไม่? หน้าที่ของฮิวมัสคืออะไร?

วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2561 
ฮิวมัส คือ สารอินทรีย์ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์ มีบทบาทสำคัญ ดังนี้
  1. ช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น
  2. เป็นสารเชื่ออนุภาคดิน ทำให้ดินระบายน้ำดีขึ้น
  3. เป็นอาหารและพลังงานของจุลินทรีย์ดิน
  4. ช่วยให้และกักเก็บธาตุอาหารพืชได้
 
ณ ปัจจุบันในดินมีฮิวมัสน้อยมาก นอกจากซากพืช ซากสัตว์ เราสามารถเพิ่มได้โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราคู่ดินของเรานั่นเองครับ