รู้หรือไม่? ปุ๋ยอินทรีย์สามารถดูดยึดธาตุอาหารได้!!

วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2561 
ปุ๋ยอินทรีย์สามารถดูดยึดธาตุอาหารได้นะครับ จากที่เราทราบมาว่าดินแต่ละชนิดมีปริมาณประจุลบ (-) ต่างกัน เนื่องจากส่วนใหญ่ ธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยที่เราใส่ให้ต้นไม้เป็นประจุบวก (+) 
 
เพราะในปุ๋ยอินทรีย์ประกอบด้วยอินทรียวัตถุที่มีขนาดเล็กและมีพื้นที่ผิวมากสามารถดูดซึมประจุบวกได้เช่นเดียวกันกับอนุภาคดินเหนียว 
 
ซึ่งการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ จะเป็นการเพิ่มประจุลบให้มากขึ้น ดูดยึดประจุบวก (ธาตุอาหาร) ได้มากขึ้น ธาตุอาหารจะสูญเสียไปจากดินน้อยลง และเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มประจุลบ สามารถทำได้โดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราคู่ดินนั่นเองครับ